انواع زرشک

بهترین زرشک مرغوب و صادراتی

در بین انواع زرشک پارامترهای زیادی برای تعیین مرغوبیت بکار میرود. که برخی از این ویژگی های در استاندارد 3337 سازمان غذا و دارو ذکر شده و برخی دیگر از آن به صورت ظاهری مورد بررسی قرار می گیرد. ...